«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Позачерговою Конференцією

Громадської організації

„Федерація легкої атлетики Львівської області”

Протокол № 3 від 23 листопада 2016 р.

 

Президент __________ Мандрона М.В.

 

 СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

„ФЕДЕРАЦІЯ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ”

(нова редакція)

ЄДРПОУ/ДРФО 35563236 

 

 

 

м. Львів - 2016 р.


Загальні положення

1.1. Громадська організація „Федерація легкої атлетики Львівської області” (далі по тексту - Федерація) є об’єднанням громадян у громадську організацію для задоволення та захисту законних соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів членів Федерації у спортивній галузі та для сприяння розвитку легкоатлетичного спорту в Україні.

1.2. Федерація є місцевою громадської організацією, діяльність якої поширюється на територію Львівської області.

1.3. Федерація визнає Конституцію Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (надалі - ІААФ), Конституцію Європейської атлетичної асоціації (надалі - ЄАА), а також Правила та Регламенти що регулюють їх діяльність.

1.4. Федерація у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про громадські об’єднання», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємств та громадських формувань», іншим діючим чинним законодавством України та на основі діючого Статуту Федерації.

1.5. Федерація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. Федерація вільна у виборі напрямків своєї діяльності та діє на засадах добровільності, самоврядності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів, прозорості, відкритості та публічності.

2. Юридичний статус

2.1. Федерація набуває статусу юридичної особи в порядку встановленому чинним законодавством України, від свого імені укладає угоди та здійснює інші юридичні акти, має і набуває майнові та немайнові права і несе обов'язки, може бути учасником судового процесу у господарському, третейському, інших судах.

 • Федерація має самостійний баланс, відкриває рахунки в установах банків.
 • Федерація орендує, придбаває, володіє, будь-яким чином розпоряджається майном.
 • Федерація має прапор, власну печатку, штамп, емблему, бланк, вимпел, жетони, медалі, значки, грамоти, дипломи, призи та іншу атрибутику.
 • Символіка Федерації реєструється у порядку, встановленому чинним законодавством.

            Держава та її органи не відповідають по зобов'язанням Федерації, рівно як і Федерація - по зобов'язанням держави та її органів. Федерація не відповідає по зобов'язанням своїх членів, а ті, у свою чергу, не відповідають по її зобов'язанням.

2.2. Повна назва Федерації є: Громадська організація „Федерація легкої атлетики Львівської області”.

Скорочена назва Федерації: ГО ФЛАЛО.

Місцезнаходження Федерації: м. Львів, вул. Водогінна, 2.

2.3. Федерація є неприбутковою організацією, утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

 

3. Мета та завдання Федерації

            3.1. У відповідності до Конституції ІААФ, Федерація має за мету сприяння розвитку легкоатлетичного спорту в Львівській області та захисту інтересів своїх членів.

3.2. Федерація своїм завданням ставить:

 • діяти у якості обласного керівного органу легкої атлетики;
 • пропагувати легку атлетику, як вид спорту та її етичні цінності, як предмет виховання і    життєстверджуючій діяльності;
 • заохочувати заняття  легкою атлетикою в Львівський області на всіх рівнях;
 • боротися за відсутність будь-якої дискримінації у легкій атлетиці за статевою, релігійною, політичною чи іншими ознаками в будь-який формі, а також за те щоби всі мали змогу займатись легкою атлетикою незалежно від своїх статевих, расових, політичних або релігійних поглядів або будь-яких невідповідностей;
 • використовувати Правила та Регламенти ІААФ для керівництва легкою атлетикою та забезпечувати їх застосування у відповідності з їх умовами на всіх змаганнях, санкціонованих ІААФ, ЄАА або Федерацією легкої атлетики України (надалі ФЛАУ);
 • використовувати механізм, згідно якого всі спори у легкій атлетиці мають вирішуватись арбітражною комісією ФЛАУ;
 • пропагувати принцип «чесної гри» у спорті, протидіяти допінгу у легкій атлетиці та у широкому спортивному загалі, розвивати та підтримувати програми виявлення, стримування та виховання, спрямовані на знищення джерела допінгу у спорті;
 • скріплювати та розвивати зв’язки з урядовими і не урядовими організаціями, з органами  місцевого самоврядування Львівської обласної громади, з іншими установами, підприємствами і організаціями, щоби пропагувати інтереси спорту в цілому та легку атлетику у окремості;
 • сприяти організації і пропагувати чемпіонат Львівської області, а також пропагувати чемпіонат України і будь-які інші чемпіонати, змагання або заходи з легкої атлетики;
 • для упорядкування відносин між суб’єктами легкої атлетики Львівської області може вести облік спортсменів-легкоатлетів, тренерів, менеджерів, інших фахівців легкої атлетики, які є членами Федерації або задіяні для легкоатлетичних цілей Львівської області, а також облік легкоатлетичних спортивних організацій (клубів) всіх форм власності;
 • разом з профільним спортивним органом місцевого самоврядування Львівської області розробляти систему і календар обласних змагань з легкої атлетики, а також сприяти успішним виступам легкоатлетів Львівської області на змаганнях всіх рівнів.

3.2. Федерація має право брати участь у національних і міжнародних неурядових організаціях, об'єднаннях, спілках, діючих на території України та за її межами.

3.3. Федерація залучає до співпраці засоби масової інформації, здійснює видавничу діяльність та в її рамках видає та розповсюджує бюлетені та іншу друковану продукцію за своєю тематикою для досягнення статутних цілей у порядку встановленому діючим законодавством.

 

 1. 4.Членство у Федерації

 

4.1. Членами Федерації можуть бути громадяни України, громадяни інших країн та особи без громадянства, що мешкають чи мешкали на території Львівської області, або виступають (працюють, у тому числі на громадських засадах) у легкоатлетичних спортивних організаціях (установах, підприємствах) всіх форм власності Львівської області (у тому числі ті, які допущені до обласних змагань, але не мають обласної юридичної адреси), або за своїм бажанням заохочені до легкої атлетики іншими членами Федерації, які досягли 14-річного віку, виконують статутні вимоги, розділяють мету та завдання Федерації, сплачують членські внески і дотримуються цього Статуту.

4.2. Федерація має почесних членів, до лав яких приймають згідно відповідного положення. Положення про членство у Федерації приймається на Конференції.

4.3. Членство у Федерації є добровільним та індивідуальним.

4.4. Прийом у члени Федерації здійснюється у порядку згідно Положення про членство у Федерації, яке затверджується Конференцією Федерації;

          4.5. Федерація готує відповідні звіти про склад своїх членів до ФЛАУ.

         4.6. Прийом до членів Федерації, здійснюється за особистою заявою кандидата на засіданні Виконкому Федерації.

4.7. Припинення членства у Федерації:

 • Будь-який член Федерації може вийти з неї, надіславши до Федерації відповідний офіційний лист про припинення членства.
 • Припинення членства у лавах Федерації набирає чинності після прийняття відповідного рішення Президією Федерації.
 • Перехід до лав легкоатлетичних спортивних організацій (установ, підприємств) інших територій України або розташованих за межами України, а також зміна місця мешкання не є підставою для припинення членства у лавах Федерації.

           4.8. Позбавлення членства у Федерації (виключення) є дисциплінарним заходом щодо її членів. Член Федерації може бути позбавлений членства у Федерації у випадку:

 • грубого порушення статуту та інших регламентуючих документів Федерації та ФЛАУ, Правил змагань та Регламентів ІААФ, вимог антидопінгового законодавства;
  • невиконання рішень керівних органів Федерації;
  • вчинення дій, що дискредитують Федерацію, та прояв неповаги до Федерації;
  • відсутність будь-якої роботи та зухвалу поведінку, протистояння тощо;
  • за несплату щорічних членських внесків.

                4.9. Питання про позбавлення членства у Федерації попередньо розглядається Президією Федерації. Рішення Президії Федерації про позбавлення членства у Федерації набирає чинності з моменту його прийняття. Рішення про позбавлення членства у Федерації вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше 2/3 членів Президії Федерації.

4.10. Члени Федерації не можуть бути одночасно членами інших легкоатлетичних Федерацій або альтернативних організацій, діяльність яких протидіє завданням Федерації.

4.11. Члени Федерації мають право:

 • обирати та бути обраними до керівних і контролюючих органів Федерації;
 • брати участь у змаганнях та всіх інших заходах, що організує Федерація;
 • брати участь у плануванні і обговоренні всіх питань діяльності Федерації;
 • одержувати повну інформацію щодо діяльності Федерації;
 • вносити пропозиції щодо організації та поліпшення роботи Федерації;
 • відстоювати свої пропозиції аж до прийняття по них рішення;
 • звертатись за допомогою до Федерації для захисту своїх законних інтересів;
 • користуватися майном та символікою Федерації.

4.12. Члени Федерації зобов'язані:

 • дотримуватись Статуту положень і інших регламентуючих документів Федерації, норм моралі та професійної етики;
 • брати участь у діяльності Федерації;
 • в обов'язковому порядку виконувати рішення керівних органів Федерації, прийнятих в межах її компетенції;
 • захищати інтереси Федерації;
 • сприяти реалізації прийнятих постанов та рішень Федерації;
 • вносити у встановлений термін членські внески.

 

5. Структура та керівні органи Федерації

 

5.1. Основою Федерації є відокремлені підрозділи, які створюються на добровільних засадах за наявності в них не менше 3-х осіб. Відокремлені підрозділи не є юридичними особами і діють згідно Статуту Федерації та можуть діяти на підставі власних Положень.

5.2. Вищим керівним органом відокремленого підрозділу є загальні збори його членів. Загальні збори обирають Голову, який представляє організацію у державних органах і громадських об'єднаннях. Загальні збори мають право створювати інші керівні органи підрозділу та визначати коло їх повноважень.

5.4. Загальні збори відокремленого підрозділу скликаються Головою підрозділу або Президією Федерації.

5.5. Керівними органами Федерації є:

 • Конференція Федерації;
 • Президія Федерації;
 • Виконавчий комітет (Виконком);

5.6.     Конференція Федерації.

5.6.1. Конференція є найвищим керівним органом Федерації і є зборами делегатів. На Конференції головує обраний Голова, для складання протоколу обирається Секретар.

            5.6.2. Конференція скликається щорічно Виконкомом. Дата та місце проведення Конференції визначається Виконавчим комітетом Федерації. У повідомленні про скликання Конференції зазначається перелік питань, що включатимуться до порядку денного. Порядок денний Конференції Федерації визначає Виконком Федерації

            5.6.3. Один раз на чотири роки Конференція має статус звітно-виборчої.

5.6.4. До виключної компетенції Конференції Федерації належить:

 • визначення основних напрямків діяльності Федерації;
 • затвердження Статуту Федерації та внесення до нього змін і доповнень;
 • обрання один раз у 4 роки Президента Федерації та інших членів Президії на звітно-виборній Конференції;
 • затвердження часткової ротації членів Президії;
 • обрання Ревізійної комісії Федерації;
 • затвердження бюджету грошових надходжень та витрат Федерації;
 • заслуховування та затвердження звітів Президії Федерації, у тому числі і щорічних звітів про виконання планів роботи, Ревізійної комісії та звітів про виконання бюджету Федерації;
 • затвердження розробленого Президією плану заходів по забезпеченню виконання завдань і функцій Федерації;
 • приймає рішення щодо майна Федерації, розпоряджається ним в порядку,  передбаченому законодавством України та Статутом, покладає окремі функції щодо господарського  управління  майном  Федерації на Президію, Виконком чи Президента Федерації;
 • прийняття рішення про реорганізацію та припинення діяльності Федерації.

5.6.5. Конференція Федерації може розглядати та вирішувати і будь-які інші питання, які стосуються діяльності Федерації.

            5.6.6. Пропозиції до порядку денного Конференції можуть надсилатися членами Федерації до Виконкому за два місяці до її проведення. Питання, не внесені до порядку денного Конференції Федерації у письмовій формі, не розглядаються.

5.6.7. Конференція Федерації є правомочною, якщо на ній присутні 2/3 делегатів. Кожен делегат має один голос. Делегатами є усі члени Федерації, а при відсутності члена Федерації безпосередньо - його уповноважений представник.

5.6.8. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини делегатів, присутніх на Конференції. При рівному поділі голосів під час голосування голос Президента Федерації є вирішальним.

5.6.9. Постанови чи інші рішення, прийняті Конференцією Федерації, набирають чинності та є обов'язковими для усіх членів Федерації з моменту їх прийняття.

          5.6.10. Позачергова Конференція Федерації скликається Виконкомом Федерації з ініціативи Президії, Президента Федерації, а також за письмовою вимогою не менше 1/10 членів Федерації або за письмовою вимогою Ревізійної комісії Федерації.

            5.7. Президія Федерації.

5.7.1. Президія виконує повноваження вищого керівного та розпорядчого органу в період між конференціями Федерації. Президії надаються повноваження приймати рішення з усіх питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Конференції Федерації.

5.7.2. До складу Президії входять:

 • Президент;
 • Віце-президенти;
 • Технічний директор;
 • члени Виконкому;
 • члени Президії.

5.7.3. Члени Президії Федерації обираються Конференцією Федерації терміном на 4 роки. Чисельний та персональний склад Президії Федерації визначається звітно-виборчою Конференцією.

5.7.4. До компетенції Президії Федерації належить:

 • створення постійних і тимчасових комісій з метою реалізації завдань Федерації;
 • затвердження голів та складу постійних комісій Федерації;
 • затвердження інструктивних та інших документів Федерації;
 • Федерації;
 • забезпечення виконання бюджету Федерації по статтях витрат;
 • прийняття рішень щодо використання понад планових надходжень; 
 • затвердження розміру вступних та  щорічних внесків, вирішення усіх інших фінансових питань;
 • прийняття в члени Федерації, вирішує питання щодо виключення з членів Федерації;
 • делегування від Федерації для участі у Конференціях ФЛАУ своїх представників;
 • організація виконання перспективних та річних планів роботи Федерації з розвитку національної легкої атлетики;
 • розгляд  основних чи поточних планів, та підсумків роботи Федерації;
 • затверджує положення відокремлених підрозділів Федерації;
 • вирішення інших питань, пов’язаних зі статутною діяльністю.

            5.7.5. Президія Федерації проводить засідання не рідше одного разу у три місяці.

 5.7.6. Президія Федерації має право приймати рішення за наявності 2/3 його членів. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх членів Президії Федерації. При рівному поділі голосів під час голосування голос Президента Федерації є вирішальним.

5.7.7. У разі смерті, виїзду за межі країни, небажання виконувати обов'язки члена Президії Федерації чергова Конференція може провести часткову ротацію. Така заміна не повинна перевищувати 20 відсотків від кількісного складу Президії Федерації.

5.7.8. Порядок доведення інформації до членів Федерації визначається рішенням Президії Федерації. Всі рішення Конференції Федерації та Президії Федерації розміщуються на офіційному сайті Федерації не пізніше як за 5 діб після їх прийняття.

5.8.   Виконавчий комітет.

5.8.1. Виконком є постійно діючим виконавчим органом Федерації та скликається за необхідністю Президентом Федерації. Виконком обирається Конференцією для постійного керівництва діяльністю Федерації.

 5.8.2. До складу Виконкому входять:

 • Президент;
 • віце-президенти;
 • технічний директор;
 • члени Виконкому.

5.8.3. До компетенції Виконкому належить:

 • безпосереднє виконання рішень Конференції та Президії;
 • затвердження кошторису на статутну діяльність Федерації;
 • встановлення чисельності штатного апарату Федерації i затвердження штатного розпису працівників Федерації та її структурних підрозділів;
 • здійснення поточного керівництва діяльністю Федерації;
 • затвердження складу суддівських колегій змагань за Календарним планом Федерації;
 • прийняття рішень про дисциплінарні заходи за порушення відповідних правил та регламентів;
 • затвердження складу тимчасових та постійно діючих комітетів, комісій, тощо, та основних напрямків їх роботи;
 • прийняття рішень щодо проведення нарад, семінарів, інших заходів;
 • затвердження зразків печатки, штампів та символіки Федерації;
 • прийняття рішень щодо створення госпрозрахункових установ та підприємств.

          5.8.4. Виконком здійснює функції, визначені цим Статутом, рішеннями Конференції, Президії, за винятком питань, які відносяться до виключної компетенції Конференції або Президії. Виконком має право приймати рішення за умови присутності половини його членів. Рішення Виконкому приймаються простою більшістю голосів присутніх.

5.9.    Президент Федерації.

5.9.1. Президент є гарантом виконання Статуту Федерації та має право виконувати свої обов'язки як на громадських засадах, так і перебуваючи у штаті Федерації.

5.9.2. Президент Федерації:

 • забезпечує виконання поточних та перспективних планів Федерації;
 • організує підготовку та виконання рішень Конференції Федерації та звітує про їх виконання;
 • скликає у визначеному цим Статутом випадках Конференцію Федерації;
 • організує розподіл обов’язків між членами Президії Федерації;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Федерації;
 • без доручення діє від імені Федерації, укладає угоди (контракти) та забезпечує їх виконання;
 • відкриває в установах банків поточні та інші рахунки відповідно до чинного законодавства;
 • представляє Федерацію у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, міжнародними та українськими організаціями, підприємствами, установами з усіх питань діяльності Федерації;
 • розпоряджається коштами та майном Федерації, у порядку визначеному Конференцією та Президією Федерації;
 • у межах своєї компетенції видає накази та розпорядження з поточних питань діяльності Федерації, які є обов’язковими для працівників Федерації;
 • виконує інші функції, які випливають з цього Статуту;
 • Федерації кандидатури технічного директора, віце-президентів та інших членів Президії;
 • Федерації, що не відносяться до виключної компетенції Конференції Федерації.

         5.9.3. У разі, якщо Президент Федерації припиняє виконання своїх обов'язків, його функції виконує один з віце-президентів відповідно до рішення Президії Федерації, але не довше ніж до скликання Конференції Федерації. Конференція Федерації має бути скликана за рішенням Президії Федерації не пізніше трьох місяців по припиненню повноважень Президентом Федерації.

            5.9.4. Президент Федерації може скликати позачергове засідання Президії Федерації на письмову вимогу не менше 1/3 його членів.

5.10. У разі його відсутності Президента його функції виконує Віце-президент.

5.11. Технічний директор Федерації.

Технічний директор обирається звітно–виборчою Конференцією Федерації терміном на чотири роки, та виконує наступні функції:

 • організує роботу щодо виконання рішень, прийнятих Президією, які стосуються завдань Федерації, визначених статутом Федерації та інших питань, що не суперечать статутній діяльності федерації;
 • веде та зберігає статутні та поточні документи Федерації, протоколи засідань Конференції, Президії та Виконкому, документи постійних та тимчасових комітетів, інші документи Федерації, формує архів Федерації;
 • забезпечує інформаційний зв'язок між федерацією і його членами, іншими організаціями; залучає спеціалістів до роботи у штаті працівників виконкому;
 • виконує інші функції відповідно до розподілу обов’язків між керівниками Федерації;
 • виконує розпорядження Президії та Президента Федерації;
 • має інші виконавчі повноваження.

6. Ревізійна комісія Федерації

 

       6.1.  Контрольно - ревізійним органом Федерації є  Ревізійна комісія, яка здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Федерації. Ревізійна комісія обирається Конференцією Федерації у складі 3 осіб, строком на 4 роки.

       6.2. Члени Президії Федерації не можуть бути членами Ревізійної комісії.

       6.3. Положення про Ревізійну комісію затверджує Конференція Федерації. За відповідним рішенням Конференції Федерації роль Ревізійної комісії може виконувати незалежний аудитор (аудиторська фірма).

       6.4. Перевірка Ревізійною комісією діяльності Федерації проводиться не рідше 1 разу на рік.

       6.5. Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні всі її члени. Кожний член Ревізійної комісії при прийнятті рішення має один голос.

       6.6. Ревізійна комісія про наслідки проведених нею перевірок доповідає Конференції.

       6.7. У разі виникнення загрози інтересам Федерації або виявлення зловживань її посадовими особами Ревізійна комісія порушує перед Президією Федерації питання про скликання Конференції Федерації.

       6.8. Звіти Ревізійної комісії, що подаються на розгляд Конференції Федерації,  попередньо направляються Президії Федерації для ознайомлення та усунення недоліків у роботі.

       6.9. Члени Федерації можуть оскаржити будь-яке рішення, дію чи бездіяльність керівних органів, відокремлених підрозділів звернувшись до Виконавчого комітету. У 10 денний термін після отримання скарги Виконком повинен надати відповідь  у вигляді рішення. Якщо рішення не задовольняє члена Федерації. Він може звернутись до Президії. Рішення прийняте Президією є остаточним і приймається до виконання.

                       

7. Кошти та майно Федерації

7.1. Джерелами надходження майна та коштів, в тому числі валютних, є:

 • вступні та членські внески членів Федерації. Порядок сплати та розмір вступних та членських внесків встановлюється рішення Президії Федерації;
 • цільові надходження з державного або з обласного бюджетів на проведення всіх видів легкоатлетичних заходів;
 • доходи, звільнені від оподаткування, які визначені у п. 7.11.5 розділу 7.11. «Оподаткування неприбуткових підприємств» Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», отримані у вигляді коштів або майна, які надходять від проведення основної діяльності Федерації та у вигляді пасивних доходів;
 • дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються таким неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
 • цільова безповоротна фінансова допомога у вигляді коштів та майна;
 • добровільні пожертвування як членів Федерації, так і інших суб’єктів: підприємств, організацій, установ, громадських об`єднань, окремих громадян, юридичних та фізичних осіб (резидентів і нерезидентів);
 • надходження від діяльності госпрозрахункових установ, організацій та підприємств, створених Федерацією;
 • інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

7.2. Федерація може мати у своїй власності спортивні споруди, будинки, житловий фонд, обладнання, автотранспорт, цінні папери, інше майно, набуття яких не забороняється чинним законодавством України необхідне для виконання її статутної діяльності.

7.3. Доходи (прибутки) Федерації або їх частини не підлягають розподілу між її засновниками (учасниками), членами Федерації, працівниками (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.

7.4. Доходи (прибутки) Федерації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Федерації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її Статутом.

7.5. З метою виконання статутних завдань і цілей Федерація може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств у порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.6. Федерація i всі створені нею установи, організації та підприємства ведуть бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції та вносять до бюджету платежі, як то передбачено чинним законодавством.

7.7. Кошти Федерації знаходяться у її повному розпорядженні та використовуються на її статутну діяльність та утримання штатного апарату. Федерація самостійно встановлює розмір та форму використання коштів, надання допомоги та субсидій суб`єктам легкоатлетичного спорту, тренерам, спортсменам та іншим фахівцям.

7.8. У разі реорганізації Федерації (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи не можуть перерозподілятись між членами Федерації, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

8. Порядок внесення змін до Статуту

 та припинення діяльності Федерації

 

            8.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Федерації ухвалює Конференція Федерації ¾ голосів від загальної чисельності обраних делегатів Конференції у відповідності з цим Статутом та діючим законодавством.

            8.2. Зміни до статутних документів Федерації підлягають реєстрації в установленому законом порядку.

8.3. Рішення про припинення діяльності Федерації приймається ¾ голосів від загальної чисельності делегатів Конференції.

8.4. Припинення діяльності Федерації здійснюється шляхом його реорганізації (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Реорганізація Федерації здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу на підставі рішення Федерації про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.

8.5. У разі припинення Федерації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи не можуть перерозподілятись між членами Федерації, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

8.6. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Федерації шляхом саморозпуску або реорганізації або заборони (примусового розпуску) Федерації визначається відповідно до чинного законодавства.